Klauzula Informacyjna

POBIERZ KLAUZULE W WERSJI PDF

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie

86-014 Sicienko, Strzelewo 1,

tel. 52 583 17 80, e-mail: sp.strzelewo@sicienko.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Krzysztof Dziemian

adres e-mail: iod_spstrzelewo@rodo.pl

ADO przetwarza Państwa dane w celu:

 1. Wykonywania ustawowych obowiązków – przetwarzamy dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność szkół, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe;

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów jest zgoda, art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

 1. Związanych z rekrutacją i zatrudnieniem pracowników, w celu wykonywania nałożonych na administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów prawa podatkowego i rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b oraz c RODO;
 2. Współpracy z firmami zewnętrznymi z którymi ADO ma podpisaną umowę na świadczenie usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 3. Przyszłego dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. Ochrony osób i mienia przebywających na terenie ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. (niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez administratora w interesie publicznym), art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6;
 5. Realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem Umowy głównej, w celach administracyjnych, w tym związanych z organizacją współpracy i nadzorem nad wykonywaniem Usług lub realizacji innych zobowiązań lub uprawnień realizowanych na podstawie Umowy głównej, w celach dowodowych związanych z wykonaniem Umowy głównej, w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Umowy głównej.

 

Źródło: dane pracowników i współpracowników przekazywane w ramach współpracy przez podmiot będący stroną umowy.

Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora co najmniej przez okres obowiązywania umów zawartych pomiędzy firmami, a jeśli będzie to niezbędne dla celów dowodowych – dane osobowe mogą być przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zakończenia postępowania sądowego związanego z w/w umowami.

W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej obowiązek informacyjny zostanie Państwu przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Państwa przez Administratora.

Wymóg podania danych

Podanie danych w celu prowadzenia sprawy przez ADO jest:

 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:

 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych

Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:

 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:

 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Prawo do cofnięcia zgody:

Jeżeli przetwarzanie odbywa się, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

Bezpieczeństwo danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich

metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Współpraca pomiędzy naszą firmą, a podmiotami biznesowymi jest regulowana przez odpowiednie przepisy prawa.

Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • kontrahentom Administratora oraz innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa lub innych stosownych umów podpisanych przez Administratora przetwarzają dane osobowe.

 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.

 

POBIERZ KLAUZULE W WERSJI PDF